voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek heeft diverse voorzieningen ingekocht. Deze voorzieningen worden door verschillende aanbieders geleverd. Op deze pagina vindt u alle voorzieningen en de gecontracteerde aanbieders per voorziening.

Wmo Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning omvat alle vormen van begeleiding voor de Wmo. Dit inkooptraject heeft betrekking op verschillende Wmo-voorzieningen:

 • begeleiding individueel
 • persoonlijke verzorging
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf

Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning omvat alle vormen van begeleiding voor Jeugd. Dit inkooptraject heeft betrekking op verschillende Jeugd-voorzieningen:

 • begeleiding individueel
 • persoonlijke verzorging
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugd en Wmo-voorzieningen:

 • beschermd wonen

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is bedoeld voor inwoners die hulp nodig hebben bij de huishoudelijke taken. Hierbij kunt u denken aan wasverzorging, boodschappen doen en het organiseren van het huishouden. Dit inkooptraject heeft betrekking op de Wmo-voorzieningen:

 • hulp bij het huishouden Basis
 • hulp bij het huishouden Plus

Jeugdhulp

Jeugdhulp richt zich op jeugdigen en hun ouders en heeft tot doel uiteenlopende hulpvragen op te lossen op het gebied van opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, conflicten tussen ouders en jeugdigen, problemen op school, in de omgang met leeftijdgenoten en in de vrije tijd. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • ambulante jeugdhulp
 • behandelingsgerichte dagbesteding
 • pleegzorg
 • 24-uurs verblijf

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn zorgvormen die uitsluitend toegankelijk zijn door een gerechtelijk besluit van een kinderrechter. De levering van jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt uitgevoerd door gecertificeerde instellingen.

Drang is een zorgvorm die plaatsvindt zonder gerechtelijk besluit. Drang heeft tot doel om een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen. De inzet van drang beoogt een betere regie en afstemming van zorgverlening rondom een gezin. Drang omvat uitsluitend regie, geen behandeling. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • drang

Jeugd GGZ

Jeugd GGZ richt zich op het verbeteren van de opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien, het stimuleren van de veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen, het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • ambulante jeugd GGZ
 • verblijf zonder overnachting
 • 24-uurs verblijf

Dyslexie

Dyslexie is een verzamelnaam voor kinderen met ernstige problemen met lezen en spellen. De Regio Gooi en Vechtstreek maakt hierbij onderscheid tussen diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • diagnostiek
 • behandeling