voor inwoners, met gemeenten

Inkoop Sociaal Domein 2021 en verder…

Geachte inschrijver,

De informatie met betrekking tot de inkoop Sociaal Domein 2021 en verder vindt u per onderdeel / inkooptraject hieronder. Op 25 juni 2020 zijn er 4 nieuwe inkooptrajecten openbaar gepubliceerd.

Om de documenten in te kunnen zien moet u zich eenmalig registeren bij de aanbestedingskalender. Wanneer u nog geen account heeft op de aanbestedingskalender dient u deze eerst aan te maken, dit is geheel GRATIS. Na het registreren kunt u opnieuw  inloggen en uw account gebruiken. Uw account op de aanbestedingskalender is ook te gebruiken voor andere lopende inkooptrajecten van Regio Gooi en Vechtstreek. Voor vragen over registratie neemt u contact op met aanbestedingskalender.nl

Maatschappelijke ondersteuning

Op 25 juni is het inkooptraject Maatschappelijke Ondersteuning 2021 .e.v. openbaar gepubliceerd. U vindt de documentatie op de site van aanbestedingkalender.nl

Mocht  u vragen hebben over de stukken dat kunt u deze enkel en alleen stellen via de zogenaamde Dynamische nota van inlichtingen (DNVI). Deze vindt u op de aanbestedingskalender onder het kopje Dynamische nota van Inlichtingen.

Vanwege de verwerking van de vragen is het belangrijk dat u vragen afzonderlijk per hoofdstuk en paragraaf ingediend te worden en geen vragen over verschillende onderwerpen samenvoegt . Vragen die geclusterd worden ingediend en/of buiten de procedure om worden niet behandeld. In bijlage II van het toelatingsdocument vindt u de notatie van de hoofdstukindeling.

In dat kader wijzen wij erop dat u alleen vragen namens u eigen organisatie kunt stellen en enkel via de bovenstaande procedure en dat wij geen correspondentie om een andere wijze zullen verwerken tenzij specifiek door ons aangegeven. Dit mede in het kader van de mededinging.

De uiterste termijn voor het stellen van vragen is 16 augustus om 18:00. Na deze datum kunt u tot aan de inschrijving geen vragen meer aan ons stellen. Op 4 september publiceren wij de definitieve antwoorden op de gestelde vragen.

Bij de publicatie is nog geen invulsjabloon beschikbaar gesteld voor de daadwerkelijke inschrijving. Dit document wordt op een later tijdstip gepubliceerd om te voorkomen dat er door mogelijke wijzigingen meerdere versies in omloop komen. Wij zullen dit document na afloop van de vragenronde beschikbaar stellen .

Hulp bij het huishouden

Op 25 juni is het inkooptraject Hulp bij het Huishouden 2021 .e.v. openbaar gepubliceerd. U vindt de documentatie op de site van aanbestedingskalender.nl

Mocht  u vragen hebben over de stukken dat kunt u deze enkel en alleen stellen via de zogenaamde Dynamische nota van inlichtingen (DNVI). Deze vindt u op de aanbestedingskalender onder het kopje Dynamische nota van Inlichtingen.

Vanwege de verwerking van de vragen is het belangrijk dat u vragen afzonderlijk per hoofdstuk en paragraaf ingediend te worden en geen vragen over verschillende onderwerpen samenvoegt . Vragen die geclusterd worden ingediend en/of buiten de procedure om worden niet behandeld. In bijlage II van het toelatingsdocument vindt u de notatie van de hoofdstukindeling.

In dat kader wijzen wij erop dat u alleen vragen namens u eigen organisatie kunt stellen en enkel via de bovenstaande procedure en dat wij geen correspondentie om een andere wijze zullen verwerken tenzij specifiek door ons aangegeven. Dit mede in het kader van de mededinging.

De uiterste termijn voor het stellen van vragen is 16 augustus om 18:00. Na deze datum kunt u tot aan de inschrijving geen vragen meer aan ons stellen. Op 4 september publiceren wij de definitieve antwoorden op de gestelde vragen.

Bij de publicatie is nog geen invulsjabloon beschikbaar gesteld voor de daadwerkelijke inschrijving. Dit document wordt op een later tijdstip gepubliceerd om te voorkomen dat er door mogelijke wijzigingen meerdere versies in omloop komen. Wij zullen dit document na afloop van de vragenronde beschikbaar stellen .

Jeugdhulp Voorzieningen

Op 25 juni is het inkooptraject Jeugdhulp voorzieningen 2021 .e.v. openbaar gepubliceerd. U vindt de documentatie op de site van aanbestedingskalender.nl

Mocht  u vragen hebben over de stukken dat kunt u deze enkel en alleen stellen via de zogenaamde Dynamische nota van inlichtingen (DNVI). Deze vindt u op de aanbestedingskalender onder het kopje Dynamische nota van Inlichtingen.

Vanwege de verwerking van de vragen is het belangrijk dat u vragen afzonderlijk per hoofdstuk en paragraaf ingediend te worden en geen vragen over verschillende onderwerpen samenvoegt . Vragen die geclusterd worden ingediend en/of buiten de procedure om worden niet behandeld. In bijlage II van het toelatingsdocument vindt u de notatie van de hoofdstukindeling.

In dat kader wijzen wij erop dat u alleen vragen namens u eigen organisatie kunt stellen en enkel via de bovenstaande procedure en dat wij geen correspondentie om een andere wijze zullen verwerken tenzij specifiek door ons aangegeven. Dit mede in het kader van de mededinging.

De uiterste termijn voor het stellen van vragen is 16 augustus om 18:00. Na deze datum kunt u tot aan de inschrijving geen vragen meer aan ons stellen. Op 4 september publiceren wij de definitieve antwoorden op de gestelde vragen.

Bij de publicatie is nog geen invulsjabloon beschikbaar gesteld voor de daadwerkelijke inschrijving. Dit document wordt op een later tijdstip gepubliceerd om te voorkomen dat er door mogelijke wijzigingen meerdere versies in omloop komen. Wij zullen dit document na afloop van de vragenronde beschikbaar stellen .

Ook zijn de tarieven m.b.t. tot de verblijfsvoorzieningen niet opgenomen in het toelatingsdocument. Deze volgen na aanvullende dialoog die momenteel gevoerd wordt. De procedure blijft qua tijdsplanning echter gelijk voor dit onderdeel.

Daarnaast is binnen dit inkooptraject voor bepaalde onderdelen een aanvullende passende taakgerichte financiering van toepassing voor vier specifieke onderdelen die wij van specifiek belang vinden binnen het zorglandschap.

Dit betreft de onderdelen:

 • Beschikbaarheid multidisciplinair teams;
 • Beschikbaarheid Crisisfunctie jeugd ggz;
 • Beschikbaarheid Snelle inzetbare hulp;
 • Beschikbaarheid Forensische zorgtaken.

Aanbieders die naar verwachting voor één of meerdere onderdelen in aanmerking komen taakgerichte financiering vanaf 2021 voor bovengenoemde taken zullen hier een apart schrijven over ontvangen. Naar verwachting zullen dit maximaal 5 organisaties betreffen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 25 juni is het inkooptraject voor Gecertificeerde Instellingen  2021 .e.v. openbaar gepubliceerd. U vindt de documentatie op de site van aanbestedingskalender.nl

Mocht  u vragen hebben over de stukken dat kunt u deze enkel en alleen stellen via de zogenaamde Dynamische nota van inlichtingen (DNVI). Deze vindt u op de aanbestedingskalender onder het kopje Dynamische nota van Inlichtingen.

Vanwege de verwerking van de vragen is het belangrijk dat u vragen afzonderlijk per hoofdstuk en paragraaf ingediend te worden en geen vragen over verschillende onderwerpen samenvoegt . Vragen die geclusterd worden ingediend en/of buiten de procedure om worden niet behandeld. In bijlage II van het toelatingsdocument vindt u de notatie van de hoofdstukindeling.

In dat kader wijzen wij erop dat u alleen vragen namens u eigen organisatie kunt stellen en enkel via de bovenstaande procedure en dat wij geen correspondentie om een andere wijze zullen verwerken tenzij specifiek door ons aangegeven. Dit mede in het kader van de mededinging.

De uiterste termijn voor het stellen van vragen is 16 augustus om 18:00. Na deze datum kunt u tot aan de inschrijving geen vragen meer aan ons stellen. Op 4 september publiceren wij de definitieve antwoorden op de gestelde vragen.

Bij de publicatie is nog geen invulsjabloon beschikbaar gesteld voor de daadwerkelijke inschrijving. Dit document wordt op een later tijdstip gepubliceerd om te voorkomen dat er door mogelijke wijzigingen meerdere versies in omloop komen. Wij zullen dit document na afloop van de vragenronde beschikbaar stellen .

Dyslexie

Dyslexie is een verzamelnaam voor kinderen met ernstige problemen met lezen en spellen. De Regio Gooi en Vechtstreek maakt hierbij onderscheid tussen diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • diagnostiek
 • behandeling

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugd en Wmo-voorzieningen:

 • beschermd wonen
 • begeleiding individueel
 • persoonlijke verzorging
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf
Inkoopproces

U kunt zich via het platform de aanbestedingskalender inschrijven voor lopende inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u onderaan deze pagina.

U kunt zich via de aanbestedingskalender inschrijven voor inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u hier

Voor de voorzieningen Jeugdhulp, Hulp bij het huishouden, jeugdbescherming jeugdreclassering & drang, Beschermd wonen en Maatschappelijke Ondersteuning kunt u zich gedurende het hele jaar inschrijven. Tussen het moment van inschrijving en het moment van contractering zit gemiddeld 3 maanden.

Voor andere inkooptrajecten zijn beperktere mogelijkheden van inschrijving. U kunt bij de afdeling contractbeheer naar het eerstvolgende moment van inschrijving vragen.

De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp. In uw overeenkomst leest u welke gemeenten deelnemen aan uw overeenkomst.

Het is niet mogelijk om per gemeente in te schrijven. Als een Opdrachtnemer zich inschrijft dan heeft de Opdrachtnemer een leveringsplicht voor alle gemeenten waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het is niet mogelijk om te onderhandelen over de tarieven. In onze toelatingsdocumenten staan onze tarieven weergegeven. Deze tarieven gelden voor alle gecontracteerde aanbieders. Deze tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek. Regio Gooi & Vechtstreek streeft naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven. Wanneer u zich inschrijft voor een inkooptraject conformeert u zich automatisch aan onze tarieven.

De contractuele eisen waaraan u moet voldoen staan beschreven in het toelatingsdocument, de overeenkomst, invulsjabloon en de Nota van Inlichtingen. Per inkooptraject kunt u de documenten vinden op de aanbestedingskalender. Klik hier voor meer informatie.

U kunt het gedeelte van het invulsjabloon m.b.t. het inschrijven van de percelen opnieuw invullen en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

In het contract wat u heeft afgesloten met Regio Gooi en Vechtstreek kunt u vinden voor welke percelen u gecontracteerd bent.

Gecontracteerde aanbieders voor de Jeugdwet vindt u hier. Gecontracteerde aanbieders voor de Wmo vindt u hier

Uw onderaannemer kunt u bij contractbeheer aanmelden via contractbeheer@regiogv.nl. Dit kan echter alleen als de betreffende overeenkomst ook onderaannemerschap toelaat.

U kunt niet afzonderlijk kennis maken met de uitvoeringsdiensten. Wel wordt aan de uitvoeringsdiensten op diverse wijze gecommuniceerd dat u een gecontracteerde zorgaanbieder bent. Daarnaast wordt er ook tweemaal een zorgmarkt georganiseerd waarbij zorgaanbieders en consulenten elkaar kunnen ontmoeten.

U kunt aan de afdeling contractbeheer aangeven waarom uw zorgaanbod niet aansluit bij ons zorgaanbod via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen dan contact met u leggen.