voor inwoners, met gemeenten

Inkoop Sociaal Domein 2021 en verder…

Geachte inschrijver,

De informatie met betrekking tot de inkoop Sociaal Domein 2021 en verder vindt u per onderdeel / inkooptraject hieronder.
Om de documenten in te kunnen zien dient u zich éénmalig te registeren bij de aanbestedingskalender. Wanneer u nog geen account heeft op de aanbestedingskalender dient u deze eerst aan te maken, dit is geheel GRATIS. Na het registreren kunt u opnieuw  inloggen en uw account gebruiken. Uw account op de aanbestedingskalender is ook te gebruiken voor andere lopende inkooptrajecten van Regio Gooi en Vechtstreek. Voor vragen over registratie neemt u contact op met aanbestedingskalender.nl

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning staat voor het bieden van ondersteuning aan inwoners binnen regio Gooi en Vechtstreek en betreft de volgende percelen: Individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf voortkomend uit de Jeugdwet én Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Hulp bij het huishouden

Ondersteuning leveren ten behoeve van een schoon en leefbaar huis en huishoudelijke taken voor cliënten: Hulp bij het Huishouden, voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Jeugdhulp Voorzieningen

Het leveren van Ambulante- (Jeugdhulp) en Verblijfsvoorzieningen zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.

Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Gecertificeerde Instellingen

Het leveren van Jeugdbescherming en jeugdreclassering zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.
Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Dyslexie

Het leveren van Ernstige Dyslexie.
Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugd en Wmo-voorzieningen:

  • beschermd wonen
Inkoopproces

U kunt zich via het platform de aanbestedingskalender inschrijven voor lopende inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u onderaan deze pagina.

U kunt zich via de aanbestedingskalender inschrijven voor inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u hier

Voor de voorzieningen Jeugdhulp, Hulp bij het huishouden, jeugdbescherming jeugdreclassering & drang, Beschermd wonen en Maatschappelijke Ondersteuning kunt u zich gedurende het hele jaar inschrijven. Tussen het moment van inschrijving en het moment van contractering zit gemiddeld 3 maanden.

Voor andere inkooptrajecten zijn beperktere mogelijkheden van inschrijving. U kunt bij de afdeling contractbeheer naar het eerstvolgende moment van inschrijving vragen.

De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp. In uw overeenkomst leest u welke gemeenten deelnemen aan uw overeenkomst.

Het is niet mogelijk om per gemeente in te schrijven. Als een Opdrachtnemer zich inschrijft dan heeft de Opdrachtnemer een leveringsplicht voor alle gemeenten waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het is niet mogelijk om te onderhandelen over de tarieven. In onze toelatingsdocumenten staan onze tarieven weergegeven. Deze tarieven gelden voor alle gecontracteerde aanbieders. Deze tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek. Regio Gooi & Vechtstreek streeft naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven. Wanneer u zich inschrijft voor een inkooptraject conformeert u zich automatisch aan onze tarieven.

De contractuele eisen waaraan u moet voldoen staan beschreven in het toelatingsdocument, de overeenkomst, invulsjabloon en de Nota van Inlichtingen. Per inkooptraject kunt u de documenten vinden op de aanbestedingskalender. Klik hier voor meer informatie.

U kunt het gedeelte van het invulsjabloon m.b.t. het inschrijven van de percelen opnieuw invullen en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

In het contract wat u heeft afgesloten met Regio Gooi en Vechtstreek kunt u vinden voor welke percelen u gecontracteerd bent.

Gecontracteerde aanbieders voor de Jeugdwet vindt u hier. Gecontracteerde aanbieders voor de Wmo vindt u hier

Uw onderaannemer kunt u bij contractbeheer aanmelden via contractbeheer@regiogv.nl. Dit kan echter alleen als de betreffende overeenkomst ook onderaannemerschap toelaat.

U kunt niet afzonderlijk kennis maken met de uitvoeringsdiensten. Wel wordt aan de uitvoeringsdiensten op diverse wijze gecommuniceerd dat u een gecontracteerde zorgaanbieder bent. Daarnaast wordt er ook tweemaal een zorgmarkt georganiseerd waarbij zorgaanbieders en consulenten elkaar kunnen ontmoeten.

U kunt aan de afdeling contractbeheer aangeven waarom uw zorgaanbod niet aansluit bij ons zorgaanbod via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen dan contact met u leggen.

Publicaties aanbestedingen vanaf oktober 2023 op
‘Mercell Source-to-Contract’

Regio Gooi en Vechtstreek gaat vanaf oktober 2023 haar inkoopprocedures, waaronder de methodiek ‘Open House’, publiceren op het aanbestedingsplatform ‘Mercell Source-to-Contract’ (hierna Mercell). Vanaf dat moment stopt Regio Gooi en Vechtstreek volledig met het publiceren van inkoopprocedures op de website van Aanbestedingskalender.nl (hierna ABK).

Voor alle inkoopprocedures verwijst Regio Gooi en Vechtstreek vanaf dat moment naar het aanbestedingsplatform Mercell. De informatie en stukken die bij deze inkoopprocedures horen kunt u vanaf dat moment downloaden en aanleveren via het platform van Mercell. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van onze huidige en nieuwe aankondigingen, dan kunt u zich in de loop van september alvast aanmelden via het aanbestedingsplatform van Mercell. Via de volgende hyperlink https://s2c.mercell.com/registration kunt u zich gratis registreren bij het aanbestedingsplatform van Mercell.

Momenteel geldt de wijziging in ieder geval voor onderstaande doorlopende Open House procedures: 

  • Jeugdhulp Voorzieningen
  • Gecertificeerde Instellingen
  • Jeugd ED
  • Maatschappelijke Ondersteuning
  • Hulp bij het huishouden

Na publicatie van de Open House procedures werken wij met Mercell aan het doorvoeren van onze overige inkooptrajecten.

Wat betekent dit?

  • Op vrijdag 1 september 2023 wordt op de Aanbestedingskalender.nl voor de laatste keer de kluis geleegd met inschrijvingen. Inschrijven op één van de inkooptrajecten in september is dan niet meer mogelijk. Uitzonderingen zijn de inkooptrajecten voor JeugdzorgPlus en Vrouwenopvang. Deze inkooptrajecten worden in september nog gepubliceerd op de website van ABK.
  • Inschrijvingen die zijn ontvangen vóór 1 september 2023 worden vóór 1 oktober 2023 afgerond. Inschrijvers worden daarover nog wel via een proces verbaal op de ABK geïnformeerd.
  • Vanaf maandag 2 oktober 2023 hervatten wij de inkoopprocedures ‘Open house’ via het aanbestedingsplatform Mercell. Alle stukken worden dan gepubliceerd op het platform van Mercell. Vooraankondigingen en nieuwe inkooptrajecten worden vanaf dit moment ook gepubliceerd op Mercell.
  • Meer informatie over het gebruik van Mercell voor zowel potentiële als bestaande opdrachtnemers wordt eind september gepubliceerd op de website icgv.nl.