voor inwoners, met gemeenten

LET OP! Informatie marktconsultaties inkoop 2021 e.v.

Geachte inschrijver,

De informatie met betrekking tot de marktconsultaties ambulante Jeugdhulp & GGZ, Jeugdbescherming, Maatschappelijke Ondersteuning, Verblijfsfuncties alsmede de uitvraag in het kader van de tariefopbouw vindt u via:

De informatie met betrekking tot de marktconsultaties Hulp bij het Huishouden alsmede de uitvraag in het kader van de tariefopbouw vindt u via:

In de concept toelatingsdocumenten, welke zijn gepubliceerd op 9 en 17 april 2020, hebben wij u voorzien van een planning met betrekking tot de marktconsultaties. Wegens omstandigheden is de planning gewijzigd.

Contracten tot en met 31-12-2020

In onderstaand overzicht vindt u de inkooptrajecten die nu actueel zijn. Deze OpenHouse procedures lopen af tot en met eind april 2020.

Elk inkooptraject kent zijn eigen voorwaarden en toelatingsmogelijkheden om deel te nemen aan het inkooptraject. Regio Gooi en Vechtstreek streeft ernaar zoveel als mogelijk te werken volgens de inkoopmethodiek “Dynamisch Contracteren en Beheren”. In de kern houdt dit in dat er geen beperking is op instroom wat betekent dat potentiële aanbieders gedurende de looptijd van de overeenkomst mogen toetreden. Hiermee proberen wij de keuzevrijheid van onze inwoners centraal te stellen.

Voor verdere vragen over het registreren kunt u contact opnemen met de aanbestedingskalender.

Om de documenten in te kunnen zien moet u zich eenmalig registeren bij de aanbestedingskalender. Wanneer u nog geen account heeft op de aanbestedingskalender dient u deze eerst aan te maken. Klik hiervoor op bovenstaande link (er verschijnt eerst een pop-up, klik op ok). Op de volgende pagina vindt u bovenaan de knop registeren, dit is geheel GRATIS. Na het registreren kunt u opnieuw deze link gebruiken. Uw account op de aanbestedingskalender is ook te gebruiken voor andere lopende inkooptrajecten van Regio Gooi en Vechtstreek.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning omvat alle vormen van begeleiding voor zowel Wmo als jeugd. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugd en Wmo-voorzieningen:

 • begeleiding individueel
 • persoonlijke verzorging
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugd en Wmo-voorzieningen:

 • beschermd wonen
 • begeleiding individueel
 • persoonlijke verzorging
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is bedoeld voor inwoners die hulp nodig hebben bij de huishoudelijke taken. Hierbij kunt u denken aan wasverzorging, boodschappen doen en het organiseren van het huishouden. Dit inkooptraject heeft betrekking op de Wmo-voorzieningen:

 • hulp bij het huishouden Basis
 • hulp bij het huishouden Plus

Huishoudelijke Hulp Toelage

Alle inwoners van de Gooi en Vechtstreek kunnen dankzij een bijdrage van € 10,- per uur van de gemeenten tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inhuren op de website schoonthuis.nl. De bijdrage wordt uitgekeerd aan de aanbieders, die de bijdrage in mindering brengen op hun uurtarief.

Jeugdhulp

Jeugdhulp richt zich op jeugdigen en hun ouders en heeft tot doel uiteenlopende hulpvragen op te lossen op het gebied van opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, conflicten tussen ouders en jeugdigen, problemen op school, in de omgang met leeftijdgenoten en in de vrije tijd. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • ambulante jeugdhulp
 • behandelingsgerichte dagbesteding
 • pleegzorg
 • 24-uurs verblijf

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn zorgvormen die uitsluitend toegankelijk zijn door een gerechtelijk besluit van een kinderrechter. De levering van jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt uitgevoerd door gecertificeerde instellingen.

Drang is een zorgvorm die plaatsvindt zonder gerechtelijk besluit. Drang heeft tot doel om een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen. De inzet van drang beoogt een betere regie en afstemming van zorgverlening rondom een gezin. Drang omvat uitsluitend regie, geen behandeling. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • drang

Jeugd GGZ

Jeugd GGZ richt zich op het verbeteren van de opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien, het stimuleren van de veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen, het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • ambulante jeugd GGZ
 • verblijf zonder overnachting
 • 24-uurs verblijf

Dyslexie

Dyslexie is een verzamelnaam voor kinderen met ernstige problemen met lezen en spellen. De Regio Gooi en Vechtstreek maakt hierbij onderscheid tussen diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugdvoorzieningen:

 • diagnostiek
 • behandeling
Inkoopproces

U kunt zich via het platform de aanbestedingskalender inschrijven voor lopende inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u onderaan deze pagina.

U kunt zich via de aanbestedingskalender inschrijven voor inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u hier

Voor de voorzieningen Jeugdhulp, Hulp bij het huishouden, jeugdbescherming jeugdreclassering & drang, Beschermd wonen en Maatschappelijke Ondersteuning kunt u zich gedurende het hele jaar inschrijven. Tussen het moment van inschrijving en het moment van contractering zit gemiddeld 3 maanden.

Voor andere inkooptrajecten zijn beperktere mogelijkheden van inschrijving. U kunt bij de afdeling contractbeheer naar het eerstvolgende moment van inschrijving vragen.

De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp. In uw overeenkomst leest u welke gemeenten deelnemen aan uw overeenkomst.

Het is niet mogelijk om per gemeente in te schrijven. Als een Opdrachtnemer zich inschrijft dan heeft de Opdrachtnemer een leveringsplicht voor alle gemeenten waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het is niet mogelijk om te onderhandelen over de tarieven. In onze toelatingsdocumenten staan onze tarieven weergegeven. Deze tarieven gelden voor alle gecontracteerde aanbieders. Deze tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek. Regio Gooi & Vechtstreek streeft naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven. Wanneer u zich inschrijft voor een inkooptraject conformeert u zich automatisch aan onze tarieven.

De contractuele eisen waaraan u moet voldoen staan beschreven in het toelatingsdocument, de overeenkomst, invulsjabloon en de Nota van Inlichtingen. Per inkooptraject kunt u de documenten vinden op de aanbestedingskalender. Klik hier voor meer informatie.

U kunt het gedeelte van het invulsjabloon m.b.t. het inschrijven van de percelen opnieuw invullen en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

In het contract wat u heeft afgesloten met Regio Gooi en Vechtstreek kunt u vinden voor welke percelen u gecontracteerd bent.

Gecontracteerde aanbieders voor de Jeugdwet vindt u hier. Gecontracteerde aanbieders voor de Wmo vindt u hier

Uw onderaannemer kunt u bij contractbeheer aanmelden via contractbeheer@regiogv.nl. Dit kan echter alleen als de betreffende overeenkomst ook onderaannemerschap toelaat.

U kunt niet afzonderlijk kennis maken met de uitvoeringsdiensten. Wel wordt aan de uitvoeringsdiensten op diverse wijze gecommuniceerd dat u een gecontracteerde zorgaanbieder bent. Daarnaast wordt er ook tweemaal een zorgmarkt georganiseerd waarbij zorgaanbieders en consulenten elkaar kunnen ontmoeten.

U kunt aan de afdeling contractbeheer aangeven waarom uw zorgaanbod niet aansluit bij ons zorgaanbod via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen dan contact met u leggen.