voor inwoners, met gemeenten

Inkoop Sociaal Domein 2021 en verder…

Geachte inschrijver,

De informatie met betrekking tot de inkoop Sociaal Domein 2021 en verder vindt u per onderdeel / inkooptraject hieronder.
Om de documenten in te kunnen zien moet u zich eenmalig registeren bij de aanbestedingskalender. Wanneer u nog geen account heeft op de aanbestedingskalender dient u deze eerst aan te maken, dit is geheel GRATIS. Na het registreren kunt u opnieuw  inloggen en uw account gebruiken. Uw account op de aanbestedingskalender is ook te gebruiken voor andere lopende inkooptrajecten van Regio Gooi en Vechtstreek. Voor vragen over registratie neemt u contact op met aanbestedingskalender.nl

Communicatieboodschap gemeente Weesp

Zoals wellicht bij u bekend, wordt de gemeente Weesp in 2022 onderdeel van de gemeente Amsterdam. De zorg en ondersteuning aan inwoners van Weesp valt per 1 januari 2022 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Dit heeft gevolgen voor de overeenkomst(en) die u met Regio Gooi en Vechtstreek heeft.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning staat voor het bieden van ondersteuning aan inwoners binnen regio Gooi en Vechtstreek en betreft de volgende percelen: Individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf voortkomend uit de Jeugdwet én Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Leest u de documentatie in het algemeen en de Nota van Inlichtingen in het bijzonder goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Hulp bij het huishouden

Ondersteuning leveren ten behoeve van een schoon en leefbaar huis en huishoudelijke taken voor cliënten: Hulp bij het Huishouden, voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Leest u de documentatie in het algemeen en de Nota van Inlichtingen in het bijzonder goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Jeugdhulp Voorzieningen

Het leveren van Ambulante- (Jeugdhulp) en Verblijfsvoorzieningen zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.

Leest u de documentatie in het algemeen en de Nota van Inlichtingen in het bijzonder goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Gecertificeerde Instellingen

Het leveren van Jeugdbescherming en jeugdreclassering zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.
Leest u de documentatie in het algemeen en de Nota van Inlichtingen in het bijzonder goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Dyslexie

Op 10 september is het inkooptraject voor Jeugd EED  2022 .e.v. openbaar gepubliceerd. U vindt de documentatie op de site van aanbestedingskalender.nl
Vrijdag 1 oktober vóór 18.00 uur is het uiterst termijn voor het indienen van vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen.

Leest u de documentatie goed door voor u uw vragen indient. Ondervindt u technische problemen neem dat contact op met aanbestedingskalender.nl

U kunt zich tot uiterlijk 1 november 2021 12:00 inschrijven om gecontracteerd te worden. Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van aanbestedingskalender.nl. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de site beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent en indient.

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Dit inkooptraject heeft betrekking op de jeugd en Wmo-voorzieningen:

  • beschermd wonen
  • begeleiding individueel
  • persoonlijke verzorging
  • dagbesteding
  • kortdurend verblijf
Inkoopproces

U kunt zich via het platform de aanbestedingskalender inschrijven voor lopende inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u onderaan deze pagina.

U kunt zich via de aanbestedingskalender inschrijven voor inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u hier

Voor de voorzieningen Jeugdhulp, Hulp bij het huishouden, jeugdbescherming jeugdreclassering & drang, Beschermd wonen en Maatschappelijke Ondersteuning kunt u zich gedurende het hele jaar inschrijven. Tussen het moment van inschrijving en het moment van contractering zit gemiddeld 3 maanden.

Voor andere inkooptrajecten zijn beperktere mogelijkheden van inschrijving. U kunt bij de afdeling contractbeheer naar het eerstvolgende moment van inschrijving vragen.

De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp. In uw overeenkomst leest u welke gemeenten deelnemen aan uw overeenkomst.

Het is niet mogelijk om per gemeente in te schrijven. Als een Opdrachtnemer zich inschrijft dan heeft de Opdrachtnemer een leveringsplicht voor alle gemeenten waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het is niet mogelijk om te onderhandelen over de tarieven. In onze toelatingsdocumenten staan onze tarieven weergegeven. Deze tarieven gelden voor alle gecontracteerde aanbieders. Deze tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek. Regio Gooi & Vechtstreek streeft naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven. Wanneer u zich inschrijft voor een inkooptraject conformeert u zich automatisch aan onze tarieven.

De contractuele eisen waaraan u moet voldoen staan beschreven in het toelatingsdocument, de overeenkomst, invulsjabloon en de Nota van Inlichtingen. Per inkooptraject kunt u de documenten vinden op de aanbestedingskalender. Klik hier voor meer informatie.

U kunt het gedeelte van het invulsjabloon m.b.t. het inschrijven van de percelen opnieuw invullen en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

In het contract wat u heeft afgesloten met Regio Gooi en Vechtstreek kunt u vinden voor welke percelen u gecontracteerd bent.

Gecontracteerde aanbieders voor de Jeugdwet vindt u hier. Gecontracteerde aanbieders voor de Wmo vindt u hier

Uw onderaannemer kunt u bij contractbeheer aanmelden via contractbeheer@regiogv.nl. Dit kan echter alleen als de betreffende overeenkomst ook onderaannemerschap toelaat.

U kunt niet afzonderlijk kennis maken met de uitvoeringsdiensten. Wel wordt aan de uitvoeringsdiensten op diverse wijze gecommuniceerd dat u een gecontracteerde zorgaanbieder bent. Daarnaast wordt er ook tweemaal een zorgmarkt georganiseerd waarbij zorgaanbieders en consulenten elkaar kunnen ontmoeten.

U kunt aan de afdeling contractbeheer aangeven waarom uw zorgaanbod niet aansluit bij ons zorgaanbod via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen dan contact met u leggen.