voor inwoners, met elkaar

Geachte ouder/verzorger,

Uw kind of jeugdige maakt gebruik van leerlingen- of jeugdhulpvervoer. Middels deze pagina informeren wij u over de actuele  ontwikkelingen die betrekking hebben op het komende schooljaar. Voor gebruikers van het Leerlingenvervoer is het van belang om te weten dat deze situatie geen nadelige consequenties heeft voor het leerlingen- en jeugdhulpvervoer van uw kind of jeugdige.

De afgelopen periode  is er in regionaal verband gewerkt aan een inkoopprocedure voor het vervoer van leerlingen voor de komende schooljaren. Dit omdat de huidige overeenkomst met Connexxion afloopt. De Regio Gooi en Vechtstreek voert namens de regiogemeenten de inkoopprocedure uit voor het leerlingenvervoer van ruim 600 kinderen en jeugdigen die woonachtig zijn in Gooi en Vechtstreek. Voor het nieuwe schooljaar (2018/2019) is een nieuw inkooptraject gestart waarbij een voor ons nieuwe vervoerder, Willemsen – de Koning groep B.V.  als eerste is geëindigd. Willemsen – de Koning Groep B.V. is een landelijk werkende en zeer ervaren partij  die onder meer leerlingenvervoer, taxivervoer en de regiotaxi in de regio Utrecht levert.

Connexxion kan zich echter niet verenigen met de  uitslag van de inkoopprocedure en heeft de uitkomst voorgelegd aan de rechter. De zitting vindt plaats op  woensdag 11 juli. Voor u is het belangrijk te weten dat wij het leerlingenvervoer hebben gegarandeerd. Wat de uitkomst ook is, u kunt erop vertrouwen dat uw kind/jeugdige volgend schooljaar gebruik kan blijven maken van het leerlingen/jeugdhulpvervoer. Uiteraard dienen daarvoor wel de afspraken die u zelf met de gemeente heeft (vastgelegd in een zogeheten beschikking) over het vervoer ook in het komende schooljaar  1 augustus 2018/2019 nog door te lopen.

Willemsen – de Koning Groep B.V. heeft een aanbod gedaan voor een tussenoplossing, totdat het vonnis van de rechter over de inkoopprocedure bekend is. Met dit aanbod wordt gegarandeerd dat  vanaf het begin van het schooljaar met de nieuwe kwaliteit wordt gereden, ongeacht de uitkomst bij de rechter.

Het is goed denkbaar dat u over deze situatie verneemt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze per e-mail stellen aan:

vervoer@regiogv.nl 

Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen via 035-6926400

De meest gestelde vragen kunt u hieronder lezen.

Waarom is Connexxion naar de rechter gestapt?

A: Het staat Connexxion vrij om rechtsbescherming in te roepen en de rechter om een oordeel te vragen. Dit heeft Connexxion gedaan omdat zij het niet eens is met de uitslag van de gevoerde inkoopprocedure.

 

Waarom wordt er niet gewoon altijd doorgegaan met een vervoerder? Goed is toch goed?

A: Vanuit zowel ouders als gemeenten is het verzoek gekomen om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het zo dat de overheid zich dient te houden aan regelen m.b.t. de duur van de overeenkomsten en dienen zij na afloopt van de overeenkomsten de opdrachten middels een inkoopprocedure in concurrentie weg te zetten. Concurrentie betekent overigens niet dat het enkel gaat over het leveren van diensten voor lagere kosten.

 

Voldeed Connexxion niet meer?

A: Dat kan niet worden gesteld. Connexxion heeft een aanbod gedaan, echter het aanbod van Willemsen de Koning was in meerdere opzichten beter en daarom is besloten op basis van de uitkomst va de procedure de opdracht voorlopig toe te kennen aan hen. Dat had zeker niet met geld of met meest voordelige aanbod te maken, maar o.a. met kwaliteit.

 

Waren er bijvoorbeeld veel klachten?

A: Het aantal of de inhoud van klachten is zeker geen reden geweest om een inkoopprocedure te starten. De inkoopprocedure is gestart gezien het feit dat de huidige overeenkomst op 31 juli 2018 afloopt en niet meer rechtmatig verlengd mag worden.

 

Zijn de leerlingen die gebruik maken van het vervoer de dupe van deze nieuwe inkoopprocedure?

A: Neen, geenszins. Het is juist zo dat er zwaardere kwaliteitseisen zijn gesteld aan de vervoerder dan voorheen. Tevens zullen we maatregelen treffen om de continuïteit te borgen. Linksom of rechtsom worden de kinderen door een vervoerder naar hun school of hun opleiding gebracht.

 

 Wat kan de uitslag van het kort geding voor gevolgen hebben voor het vervoer van mijn kind/jeugdige?

A: Wij kunnen niet vooruitlopen op het besluit van de rechter. Vaststaat dat het vervoer van uw kind/jeugdige is gegarandeerd en vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt verzorgd door Willemsen- de Koning Groep B.V..

 

Komt een dergelijke gang naar de rechter nu vaker voor?

A: Een enkele keer vraagt een  partij om deze situatie, maar het is zeker geen gebruikelijke gang. De mogelijkheid  bestaat en  het staat daarmee een ieder vrij om hier gebruik van te maken.

 

Is het wel eens voorgekomen?

A: in de afgelopen jaren hebben we een groot aantal inkoopprocedures doorlopen, daarbij is het vaker voorgekomen dat een partij om haar moverende redenen rechtsbescherming inroept. Vanaf de start van de inkoop door de regio zijn alle uitspraken in het voordeel van de regiogemeenten uitgevallen.

 

Had u deze situatie kunnen voorkomen? Valt u iets te verwijten?

A: Nogmaals. Het staat een ieder vrij om de  stap richting de rechter te zetten. Wij hebben de procedure nageleefd en bewandeld die daarvoor gangbaar is. Daarbij heb je altijd te maken met een partij die de gunning krijgt en een partij die de gunning niet krijgt.

 

Q: Zijn de chauffeurs op de hoogte?

A: Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de gevolgen voor personeel die een overgang naar een nieuwe vervoerder met zich meebrengt. De huidige en de nieuwe vervoerder zijn dan ook verplicht om in goed overleg de gevolgen voor de huidige chauffeurs in goede banen te leiden.