Acute veiligheidsrisico’s

Als naar uw oordeel als aanbieder de dienstverlening (zorg of ondersteuning) naar inwoner(s) niet goed genoeg verleend kan worden, kan de veiligheid van de inwoner(s) in het geding komen. Wanneer hiervan sprake is, verzoeken wij u contact op te nemen via contractbeheer@regiogv.nl.

Aanpassing van de dienstverlening

In navolging van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verzoeken wij aanbieders schriftelijk via contractbeheer@regiogv.nl contact op te nemen wanneer zij voornemens zijn de gehele dienstverlening aan inwoners te stoppen of op een andere wijze vorm te geven.

Als u wijzigingen aanbrengt in de dienstverlening van individuele inwoners, kunt u, tenzij anders vermeld, hiervoor de signaleringsfunctie van het Digitaal Leefplein gebruiken. Klik hier voor deze signaleringsfuntie. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in de lopende toewijzingen denken we graag met u mee. Op deze pagina vindt u meer informatie per voorziening.

Als algemene voorzorgsmaatregel gelden in het algemeen de HAG-regels:

 • Hygiëne
 • Afstand houden
 • Gebruik uw gezond verstand

U kunt de website van het RIVM raadplegen voor alle actuele richtlijnen: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Continuïteit

Wij verzoeken u dringend om voor ouderen en kwetsbare jeugdigen zo lang mogelijk de dienstverlening te continueren. Ditzelfde verzoek geldt voor kinderen van ouders met vitale beroepen. In alle gevallen verzoeken wij de aanbieder wijzigingen in het zorg- of ondersteuningsaanbod in goed overleg met de inwoner(s) door te voeren.

Corona

In navolging van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verzoeken wij aanbieders schriftelijk via contractbeheer@regiogv.nl aan te geven of zij voornemens zijn de dienstverlening te stoppen of op andere wijze vorm te geven binnen de maatregelen die door het Rijk zijn afgekondigd. Het verzoek is om vanuit eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de ondersteuning tijdelijk kan worden opgeschort dan wel wordt vervangen door bijvoorbeeld ondersteuning op afstand via beeldbellen.

In navolging van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verzoeken wij aanbieders schriftelijk via contractbeheer@regiogv.nl aan te geven of zij voornemens zijn de dienstverlening aan inwoners te versoberen. Het verzoek is om vanuit eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de zorg tijdelijk kan worden opgeschort dan wel, indien noodzakelijk, wordt vervangen door een alternatief aanbod.

Aanbieders van groepen met een verblijfsfunctie worden verzocht zelf de risico’s op besmetting in kaart te brengen. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. Wij gaan ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Aanbieders wordt verzocht de ondersteuning zo lang mogelijk voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. Indien de ondersteuning wordt opgeschort i.v.m. (het vermoeden van) een besmetting verzoeken wij de aanbieder om maatregelen te treffen waarmee contact met de inwoner onderhouden kan worden en zodra dit verantwoord is de ondersteuning te hervatten. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek. Indien u de ondersteuning moet opschorten dan dient u dit schriftelijk aan te geven via contractbeheer@regiogv.nl

Aanbieders worden verzocht de zorg of ondersteuning naar eigen inschatting door te laten gaan. Het verzoek is om vanuit eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de ondersteuning tijdelijk kan worden opgeschort dan wel wordt vervangen door bijvoorbeeld ondersteuning op afstand via beeldbellen. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

Wij verzoeken aanbieders de risico’s op besmetting naar eigen inschatting zo veel mogelijk te beperken en indien nodig passende beschermingsmaatregelen te treffen. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl
Wij zullen u dan in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft en waar nodig en mogelijk de dienstverlening te vervangen door ondersteuning op afstand. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek. Indien u de ondersteuning moet opschorten dan dient u dit schriftelijk aan te geven via contractbeheer@regiogv.nl

Wij verzoeken aanbieders naar eigen inschatting de ondersteuning doorgang te laten vinden. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

In navolging van en aansluiting op de landelijk afgekondigde maatregelen verzoeken wij aanbieders zich vanaf morgen te houden aan de richtlijnen van het Rijk voor onderwijsinstellingen.

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek.

‘Gebruikers van de Wmo-taxi worden via de website van de Wmo-taxi geïnformeerd over de aangepaste maatregelen’.

Voor kinderen van ouders met vitale beroepen die opgevangen worden door de school dient het leerlingenvervoer doorgang te vinden.

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

Declareren 

Financiële compensatie
Wij realiseren ons dat voor een aantal voorzieningen de declarabiliteit (drastisch) afneemt door de recente ontwikkelingen. Dit heeft zowel de aandacht van gemeenten als van de Rijksoverheid. Over de mate waarin de doorlopende kosten en eventuele meerkosten van gecontracteerde partijen waar geen inkomsten of compensatie op andere wijze tegenover staan treden de gemeenten in overleg na afloop van de voorschotregeling.

WMO – Verruiming contractuele afspraken van 16 maart tot en met 30 juni 2020
Om de continuïteit van de dienstverlening te faciliteren worden de contractuele voorwaarden op onderdelen tijdelijk versoepeld. Voor alle contracten geldt dat waar face-to-face contact vervangen wordt door telefonisch contact of elektronisch contact (met directe interactie) zoals beeldbellen, sms en Whats-app dit declarabel is als directe cliëntgebonden tijd. Voor meer informatie per contract zie verder.

Jeugd – Verruiming contractuele afspraken van 16 maart tot en met 7 juni 2020
Om de continuïteit van de dienstverlening te faciliteren worden de contractuele voorwaarden op onderdelen tijdelijk versoepeld. Voor alle contracten geldt dat waar face-to-face contact vervangen wordt door telefonisch contact of elektronisch contact (met directe interactie) zoals beeldbellen, sms en Whats-app dit declarabel is als directe cliëntgebonden tijd. Voor meer informatie per contract zie verder.

Voorschotregeling
Om de acute financiële druk op organisaties te verlichten bieden de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gecontracteerde aanbieders de mogelijkheid om van een maandelijkse bevoorschotting op basis van de gemiddelde omzet van 2019 gebruik te maken. Het voorschot wordt verrekend met toekomstige declaraties. Gecontracteerde organisaties mogen in aanvulling op de lopende overeenkomst,  indien gewenst,  een beroep doen op deze maatregel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zullen na afloop van de voorschotregeling (vooralsnog na 19 juni a.s.) in overleg treden met gecontracteerde partijen over de mate waarin compensatie geboden zal worden voor de doorlopende kosten van aanbieders waar geen inkomsten of compensatie op andere wijze tegenover staan.

Meerkosten ten gevolge van de corona problematiek.
Wanneer gecontracteerde partijen voor de (aangepaste) dienstverlening extra kosten maken zijn deze mogelijk declarabel. Voorwaarde daarbij is wel dat de extra kosten naar mening van de gemeenten aantoonbaar noodzakelijk waren en niet voorkomen konden worden en of bij derden in rekening te brengen zijn. In alle gevallen dient verantwoord te kunnen worden dat de extra kosten direct te relateren zijn aan de corona-crisis. Over de mate waarin meerkosten van gecontracteerde partijen waar geen inkomsten of compensatie op andere wijze tegenover staan treden de gemeenten in overleg na afloop van de voorschotregeling.

Uiterlijk 12 juni 2020 wordt er naar alle aanbieders gecommuniceerd over de mogelijkheden van eventuele meerkosten.

Onderaannemers
Wanneer gecontracteerde partijen te maken hebben met een hoofd- onderaannemer constructie verwachten de gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek dat bovenstaande maatregelen doorgevoerd worden bij onderaannemers. De maatregelen voorzien in financiële continuïteit bij hoofdaanbieders en daarmee kunnen dezelfde regelingen getroffen worden bij onderaannemers. De Regio neemt dan ook geen aanvragen in behandeling van onderaannemers.

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand?
Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de Corona crisis. Een deel van deze organisaties biedt op dit moment hun diensten gratis aan om de zorg op afstand te vergemakkelijken. Een overzicht van deze organisaties is beschikbaar op de website Zorgvannu.nl

Maatschappelijke ondersteuning

Afmelding door de inwoner
In geval van afmelding voor de onderstaande percelen door de inwoner mag per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

WMO – Directe en indirecte tijd
De verhouding cliëntgebonden tijd wordt tot en met 30 juni 2020 gewijzigd naar 60% directe tijd en 40% indirecte tijd. Dit geldt alleen voor de percelen:

 • 5.13 Persoonlijke verzorging
 • 5.14 Begeleiding individueel
 • 5.15 Begeleiding individueel specialistisch
 • 5.24 Zelfstandig leven.

Jeugd – Directe en indirecte tijd
De verhouding cliëntgebonden tijd wordt tot en met 7 juni 2020 gewijzigd naar 60% directe tijd en 40% indirecte tijd. Dit geldt alleen voor de percelen:

 • 5.1 Persoonlijke verzorging
 • 5.2 Begeleiden in netwerk jeugdige individu
 • 5.3 Begeleiden in netwerk jeugdige gezin

SKJ-eis
Tot en met 7 juni 2020 kunnen medewerkers zonder SKJ-registratie ingezet worden om de continuïteit te waarborgen mits de betreffende medewerker werkt onder supervisie van een medewerker met SKJ-registratie.

Groepsgewijze dagbesteding vervangen door individuele begeleiding
Tot en met 30 juni 2020 is er de mogelijkheid voor Wmo aanbieders om dagbesteding te vervangen door individuele begeleiding.
Tot en met 7 juni 2020 is er de mogelijkheid voor de jeugd aanbieders om dagbesteding te vervangen door individuele begeleiding.

Voor zowel Wmo als Jeugd aanbieders geldt de bovenstaande verlenging enkel indien de reguliere ondersteuning nog niet hervat is. Wij gaan er vanuit dat vanaf 8 juni 2020 de reguliere dienstverlening door Jeugd aanbieders weer hervat wordt.

Jeugd aanbieders dienen zich vanaf 8 juni 2020 te wenden tot de uitvoeringsdiensten met vragen over toewijzingen.
Wmo aanbieders dienen zich vanaf 1 juli 2020 te wenden tot de uitvoeringsdiensten met vragen over toewijzingen.

Mocht u de inschatting maken dat bovenstaande maatregel noodzakelijk is dan kunt u contact opnemen met contractbeheer@regiogv.nl onder vermelding van “dagbesteding vervangen door individuele begeleiding”. U ontvangt van ons een format waarmee u individuele begeleiding kunt aanvragen, waarna wij deze zullen beoordelen.

*Extra toelichting m.b.t het omzetten van dagbesteding naar noodzakelijke individuele begeleiding.

 • Beeldbellen en/of telefonisch contact valt niet onder de toewijzing dagbesteding. Mocht dit noodzakelijk zijn voor een inwoner dan dient een toewijzing aangevraagd te worden voor begeleiding individueel.
 • De hoogte van de toewijzing individuele begeleiding is als volgt opgebouwd:
 • Het betreft maximaal 1,5 uur individuele begeleiding per dag dat een inwoner aanwezig zou zijn geweest op de dagbesteding. Daarin is de richtlijn bij geen fysiek contact (bijvoorbeeld beeldbellen) een half uur á een uur aan te houden per dag dat de inwoner op de dagbesteding zou zijn geweest. Bij fysiek contact (huisbezoek of locatiebezoek) is de richtlijn een uur á anderhalf uur per dag dat de inwoner op de dagbesteding zou zijn geweest.

Om de uitvoeringsdiensten te ontlasten hoeft u dit niet per cliënt te melden aan de betrokken uitvoeringsdienst en/of consulent. Contractbeheer heeft gedurende deze periode de bevoegdheid om voor de inwoners waar dit betrekking op heeft toewijzing aan te maken in het DigitaalLeefPlein. Tevens vernemen wij graag indien u verwacht dat de veiligheid van de inwoner in het geding is en waarbij u de zorg niet kunt leveren. In dergelijke gevallen stemmen wij af met de uitvoeringsdiensten.

Ambulante Jeugdhulp

In geval van afmelding door de inwoner mag per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Ambulante Jeugd GGZ

In geval van afmelding door de inwoner mag per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Ernstige enkelvoudige dyslexie

In geval van afmelding door de inwoner mag per toewijzing maximaal één keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Huishoudelijke hulp

In geval van afmelding door de inwoner of ziekte van de inwoner mag in de periode tussen 18 maart en 1 juli 2020 per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur per zorgmoment gedeclareerd worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Extra hulp voor inwoners

Ziet u mogelijkheden om meer inwoners te helpen komende periode, heeft u mogelijkheden om extra opvang te verzorgen voor kinderen van ouders met vitale beroepen of ziet u andere oplossingen die bij kunnen dragen aan de continuïteit van zorg en ondersteuning dan horen wij dat graag via contractbeheer@regiogv.nl

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.

De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.