Acute veiligheidsrisico’s

Als naar uw oordeel als aanbieder de dienstverlening (zorg of ondersteuning) naar inwoner(s) niet goed genoeg verleend kan worden, kan de veiligheid van de inwoner(s) in het geding komen. Wanneer hiervan sprake is, verzoeken wij u contact op te nemen via contractbeheer@regiogv.nl.

Is er sprake van spoed, zijn er acute situaties die niet kunnen wachten,  dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 035-6926204. Buiten kantooruren kan gebeld worden met 06-25678275. Wij verzoeken u dringend om buiten kantooruren alleen te bellen indien er sprake is van acuut gevaar.

Aanpassing van de dienstverlening

In navolging van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verzoeken wij aanbieders schriftelijk via contractbeheer@regiogv.nl aan te geven of zij voornemens zijn de dienstverlening aan inwoners te stoppen of op een andere wijze vorm te geven.

Als u wijzigingen aanbrengt in de dienstverlening van individuele inwoners, kunt u, tenzij anders vermeld, hiervoor de signaleringsfunctie van het Digitaal Leefplein gebruiken. Klik hier voor deze signaleringsfuntie. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in de lopende toewijzingen denken we graag met u mee. Op deze pagina vindt u meer informatie per voorziening.

Als algemene voorzorgsmaatregel gelden in het algemeen de HAG-regels:

 • Hygiëne
 • Afstand houden
 • Gebruik uw gezond verstand

U kunt de website van het RIVM raadplegen voor alle actuele richtlijnen: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Continuïteit

Wij verzoeken u dringend om voor ouderen en kwetsbare jeugdigen zo lang mogelijk de dienstverlening te continueren. Ditzelfde verzoek geldt voor kinderen van ouders met vitale beroepen. In alle gevallen verzoeken wij de aanbieder wijzigingen in het zorg- of ondersteuningsaanbod in goed overleg met de inwoner(s) door te voeren.

Corona

In navolging van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verzoeken wij aanbieders schriftelijk via contractbeheer@regiogv.nl aan te geven of zij voornemens zijn de dienstverlening te stoppen of op andere wijze vorm te geven binnen de maatregelen die door het Rijk zijn afgekondigd. Het verzoek is om vanuit eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de ondersteuning tijdelijk kan worden opgeschort dan wel wordt vervangen door bijvoorbeeld ondersteuning op afstand via beeldbellen.

In navolging van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus verzoeken wij aanbieders schriftelijk via contractbeheer@regiogv.nl aan te geven of zij voornemens zijn de dienstverlening aan inwoners te versoberen. Het verzoek is om vanuit eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de zorg tijdelijk kan worden opgeschort dan wel, indien noodzakelijk, wordt vervangen door een alternatief aanbod.

Aanbieders van groepen met een verblijfsfunctie worden verzocht zelf de risico’s op besmetting in kaart te brengen. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. Wij gaan ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Aanbieders wordt verzocht de ondersteuning zo lang mogelijk voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. Indien de ondersteuning wordt opgeschort i.v.m. (het vermoeden van) een besmetting verzoeken wij de aanbieder om maatregelen te treffen waarmee contact met de inwoner onderhouden kan worden en zodra dit verantwoord is de ondersteuning te hervatten. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek. Indien u de ondersteuning moet opschorten dan dient u dit schriftelijk aan te geven via contractbeheer@regiogv.nl

Aanbieders worden verzocht de zorg of ondersteuning naar eigen inschatting door te laten gaan. Het verzoek is om vanuit eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de ondersteuning tijdelijk kan worden opgeschort dan wel wordt vervangen door bijvoorbeeld ondersteuning op afstand via beeldbellen. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

Wij verzoeken aanbieders de risico’s op besmetting naar eigen inschatting zo veel mogelijk te beperken en indien nodig passende beschermingsmaatregelen te treffen. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl Wij zullen u dan in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft en waar nodig en mogelijk de dienstverlening te vervangen door ondersteuning op afstand. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek. Indien u de ondersteuning moet opschorten dan dient u dit schriftelijk aan te geven via contractbeheer@regiogv.nl

Wij verzoeken aanbieders naar eigen inschatting de ondersteuning doorgang te laten vinden. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

In navolging van en aansluiting op de landelijk afgekondigde maatregelen verzoeken wij aanbieders zich vanaf morgen te houden aan de richtlijnen van het Rijk voor onderwijsinstellingen.

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Voor kinderen van ouders met vitale beroepen die opgevangen worden door de school dient het leerlingenvervoer doorgang te vinden.

Aanbieders worden verzocht de dienstverlening voort te zetten. Bij de zorgverlening zijn de coronarichtlijnen van het RIVM leidend. Ook hiervoor gelden de ‘HAG-regels’: Hygiëne, afstand houden en gezond verstand. In geval van (een vermoeden van) een besmetting met het coronavirus gaan wij ervanuit dat u voldoende beheersmaatregelen treft. Mocht u vragen hebben t.a.v. gezondheid dan kunt u hierover contact opnemen via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen u dan indien nodig in contact brengen met onze collega’s van de GGD Gooi en Vechtstreek. Hiervan is geen schriftelijk melding nodig richting contractbeheer maar wel via de signaleringsfunctie van het DLP. Klik hier

Declareren 

Financiële compensatie
Wij realiseren ons dat voor een aantal voorzieningen de declarabiliteit (drastisch) afneemt door de recente ontwikkelingen. Dit heeft zowel de aandacht van gemeenten als van de Rijksoverheid. Of en zo ja op welke wijze gemeenten hiervoor een regeling treffen is op dit moment onderwerp van gesprek. We verwachten u daarover komende periode meer te kunnen vertellen. Wij adviseren u om in elk geval waar nodig en mogelijk gebruik te maken van de landelijke regelingen en financieringen en daarnaast eventuele verzekeringen die u heeft. Via onderstaande websites kunt u meer lezen over landelijke regelingen.

Verruiming contractuele afspraken van 16 maart tot en met 28 april 2020
Om de continuïteit van de dienstverlening te faciliteren worden de contractuele voorwaarden op onderdelen tijdelijk versoepeld. Voor alle contracten geldt dat waar face-to-face contact vervangen wordt door telefonisch contact of elektronisch contact (met directe interactie) zoals beeldbellen, sms en Whats-app dit declarabel is als directe cliëntgebonden tijd.

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand?
Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de Corona crisis. Een deel van deze organisaties biedt op dit moment hun diensten gratis aan om de zorg op afstand te vergemakkelijken. Een overzicht van deze organisaties is beschikbaar op de website Zorgvannu.nl

Maatschappelijke ondersteuning

Afmelding door de inwoner
In geval van afmelding voor de onderstaande percelen door de inwoner mag per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Directe en indirecte tijd
De verhouding cliëntgebonden tijd wordt tot en met 28 april gewijzigd naar 60% directe tijd en 40% indirecte tijd. Dit geldt alleen voor de percelen:

 • 5.1 Persoonlijke verzorging
 • 5.2 Begeleiden in netwerk jeugdige individu
 • 5.3 Begeleiden in netwerk jeugdige gezin
 • 5.13 Persoonlijke verzorging
 • 5.14 Begeleiding individueel
 • 5.15 Begeleiding individueel specialistisch
 • 5.24 Zelfstandig leven.

SKJ-eis
Tot en met 28 april kunnen medewerkers zonder SKJ-registratie ingezet worden om de continuïteit te waarborgen mits de betreffende medewerker werkt onder supervisie van een medewerker met SKJ-registratie.

Groepsgewijze dagbesteding vervangen door individuele begeleiding

Tot en met 28 april is er de mogelijkheid voor aanbieders om dagbesteding te vervangen door individuele begeleiding. Mocht u de inschatting maken dat bovenstaande maatregel noodzakelijk is dan kunt u middels de signaleringsfunctie in het DigitaalLeefPlein hiervan een melding maken. Indien u een groot deel van uw cliëntenbestand aanlevert voor het aanvragen van individuele begeleiding, kunt u in plaats van de signaleringsfunctie een verzicht sturen aan Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl. Voor het aanvragen van de individuele begeleiding hebben wij van u de volgende gegevens nodig: naam aanbieder en BNR.

*Extra toelichting m.b.t het omzetten van dagbesteding naar noodzakelijke individuele begeleiding.

 • Beeldbellen en/of telefonisch contact valt niet onder de toewijzing dagbesteding. Mocht dit noodzakelijk zijn voor een inwoner dan dient een toewijzing aangevraagd te worden voor begeleiding individueel.
 • De hoogte van de toewijzing individuele begeleiding is als volgt opgebouwd:
 • Het betreft maximaal 1,5 uur individuele begeleiding per dag dat een inwoner aanwezig zou zijn geweest op de dagbesteding. Daarin is de richtlijn bij geen fysiek contact (bijvoorbeeld beeldbellen) een half uur á een uur aan te houden per dag dat de inwoner op de dagbesteding zou zijn geweest. Bij fysiek contact (huisbezoek of locatiebezoek) is de richtlijn een uur á anderhalf uur per dag dat de inwoner op de dagbesteding zou zijn geweest.

Om de uitvoeringsdiensten te ontlasten hoeft u dit niet per cliënt te melden aan de betrokken uitvoeringsdienst en/of consulent. Contractbeheer heeft gedurende deze periode de bevoegdheid om voor de inwoners waar dit betrekking op heeft toewijzing aan te maken in het DigitaalLeefPlein. Tevens vernemen wij graag indien u verwacht dat de veiligheid van de inwoner in het geding is en waarbij u de zorg niet kunt leveren. In dergelijke gevallen stemmen wij af met de uitvoeringsdiensten.

Bescherming en opvang

Groepsbegeleiding en behandeling vervangen door individuele begeleiding:
Tot en met 28 april kan een dagdeel groepsgewijze dagbesteding vervangen worden door maximaal 1,5 uur individuele begeleiding. Wij verzoeken u om hierover contact op te nemen via contractbeheer@regiogv.nl

Ambulante Jeugdhulp

In geval van afmelding door de inwoner mag per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Ambulante Jeugd GGZ

In geval van afmelding door de inwoner mag per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Ernstige enkelvoudige dyslexie

In geval van afmelding door de inwoner mag per toewijzing maximaal één keer één (1) uur gedeclareerd  worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Huishoudelijke hulp

In geval van afmelding door de inwoner of ziekte van de inwoner mag in de periode tussen 18 maart en 28 april 2020 per toewijzing maximaal twee keer één (1) uur per zorgmoment gedeclareerd worden van de betreffende voorziening bij de Opdrachtgever (op basis van de overeengekomen tarieven voor de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

Extra hulp voor inwoners

Ziet u mogelijkheden om meer inwoners te helpen komende periode, heeft u mogelijkheden om extra opvang te verzorgen voor kinderen van ouders met vitale beroepen of ziet u andere oplossingen die bij kunnen dragen aan de continuïteit van zorg en ondersteuning dan horen wij dat graag via contractbeheer@regiogv.nl